Vấn Đề Hôm Nay

    Trong mục này, các bạn sẽ nhận thấy những ý kiến có thể đồng thuận mà cũng có thể khác biệt, thậm chí đối lập với mình trước những vấn đề văn chương - văn học. Đó luôn là chuyện bình thường, hơn thế là lành mạnh trong đời sống văn chương - văn học đương đại. Cái quan trọng hàng đầu mà tôi luôn hướng tới là sự thành tâm và thiện chí. Nếu không thế, chúng ta không thể bàn luận một cách tích cực, nghĩa là thuận chiều với sự tiến triển của cái mà ta yêu thích và nguyện cống hiến suốt đời...
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                           PQT.
* Trước năm 2013