Phê Bình Văn Chương

    Là một nhà văn, tôi luôn xem hoạt động phê bình văn chương là chính yếu nhất. Ý thức gắn ngòi bút của mình với đời sống văn chương sôi động luôn thường trực trong tôi. Tuy nhiên, do điều kiện cũng như giới hạn của bản thân, tôi chỉ mới đề cập tới không nhiều những vấn đề và hiện tượng văn chương đương đại. Rất mong bạn đọc từ đó có thể hiểu thêm quan niệm và chủ kiến của riêng tôi. Bởi, văn chương bao giờ cũng đa dạng và phức tạp đến mức khó lường, không ai có thể bao quát được hết mọi vấn đề, cũng như có thể đưa ra toàn những ý kiến lúc nào cũng xác đáng cả. Mong muốn thì nhiều, nhưng thực thi bao giờ chẳng ít, rất ít nữa, về chất hay về lượng cũng đều thế cả. Nhưng lẽ nào lại chịu thúc thủ, bất hành động? Thôi thì cứ sống hết mình, viết hết mình, trung thực và thẳng thắn, cái còn lại nếu có thì phụ thuộc vào Trời, cá nhân một người có muốn cũng chẳng được.

                                                                                                      PQT.