Văn Chương Hiện Đại

Đối tượng và bản chất của lý luận văn chương
Nỗi truân chuyên của người làm lý luận
Tính dân tộc trong lý luân văn nghệ
Về định hướng phát triển nền văn học nghệ thuật dân tộc
Vai trò của tình cảm trong văn chương
Tình cảm - một đặc thù nổi bật của văn chương
Phương pháp luận marxism và việc tạo dựng hệ thống lý luận văn chương hiên nay
Hướng đổi mới nội dung lý luận văn chương ở đại học hiện nay
Rất cần hệ thống lý luận văn chương dành cho nhà văn
Tình hình giới thiệu lý luận, phê bình phương Tây trong thời gian gần đây
Phác thảo lý luận văn chương Việt Nam hải ngoại thế kỷ XX (Qua hai trường hợp Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc - Tuấn)
Hướng tới nền lý luận văn học nghệ thuật cho các dân tộc thiểu số Việt Nam
Chung quang việc sử dụng thuật ngữ trong phân loại tác phẩm văn chương
Lại bàn về truyền thống văn chương
Ý kiến của Goethe về cơ sở nảy sinh nhà thơ cổ điển dân tộc
Cái hại khó lường của thành kiến văn chương
Chớ nên sa vào vũng bùn của chủ nghĩa hình thức
Lẽ tồn tại đích thực của văn chương
Tác phẩm văn chương như một sinh thể tinh thần
Về sự hội nhập của văn chương Việt Nam vào thế giới
Hiện đại hóa, chưa hết những ngộ nhận
Sự tương đồng giữa giá trị báo chí và văn chương
Về thứ văn chương phi nghệ thuật
Đổi mới càng phải coi trọng tính lý tưởng của văn chương
Tính tích cực xã hội của nhà văn
Vấn đề tài năng trong hoạt động nghệ thuật
Tư chất nghệ sỹ hàng đầu ở nhà văn
Vươn tới sự định hình trong đa dạng
Danh vọng, cần hay không cần?
Cảm thông ư? Có nhà văn nào không cần
Khi nhà văn sống và viết hết mình
Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người
Văn chương, đọc và viết
Sáng tạo, chân và ngụy
Trước nguy cơ thâm nhiễm của báo chí
Như một đòi hỏi tự thân
Trước thách thức của văn hóa nghe - nhìn
Thơ là lửa...