Lý Luận Văn Chương

        Mục này giới thiệu những thành quả nghiên cứu của tôi chung quanh lý luận văn chương dân tộc trong thời trung đại và lý luận văn chương theo quan niệm hiện đại trên cơ sở tiếp thu tinh hoa lý luận của các dân tộc khác thuộc mọi chân trời. Vì các công trình kéo dài trong nhiều năm nên chủ kiến của tôi hiện giờ có thể đổi khác. Nhưng để đảm bảo tính lịch sử của tiến trình, phản ánh chân thực những quan niệm từng phôi thai, ấp ủ, tôi xin phép dựa vào đúng nguyên văn các tập sách từng được công bố để đưa lên mạng.
    Rất mong nhận được sự cảm thông của các bạn.

                                                                                                               PQT.