Lời đề tặng của Nhà thơ Lê Khả Sỹ

                                         Quang    Trung
                                     Minh       Trực
                                     Chính     Thanh
                                     Đại          Liêm
                                     Nghiệp    Nghề
                                     Văn         Viết
                                     Chương  Lách
                                     Càng       Mới 
                                     Sáng       Cao
                                     Tỏ           Sang
                                     Tài          Tiết
                                     Năng      Tháo


                                                                            Đà Lạt, Hè 2007
Comments