Lý Lịch Văn Học

 

        Nói gì thì nói, điều quan trọng nhất, cái quyết định sau cùng đối với một nhà văn và một nhà văn học vẫn là tác phẩm. Người ta bảo, tác phẩm chính là tấm chứng minh thư giới thiệu một cách trung thực nhất văn cách của một người cầm bút là theo nghĩa đó. Nhà lý thuyết danh tiếng người Pháp Michel Foucault (1926-1984) vào những năm cuối đời từng tuyên bố: Tôi tin rằng một người gọi là tác gia, công việc của  anh ta không phải chỉ viết ra tác phẩm, mà chính bản thân tác giả nằm ở trong quá trình sáng tác ra tác phẩm. Bởi vậy, trong mục này, chỉ xin nhắc tới những gì trong lý lịch văn học ít nhiều liên quan tới việc tiếp nhận các tác phẩm của tôi mà thôi! Nếu nó thật sự trở thành một chiếc cầu, giúp nối liền thế giới tinh thần của tôi với thế giới tinh thần của các bạn là người viết đã cảm thấy toại nguyện rồi!
       Xin chào và cảm ơn các bạn!   

                                                                                                                                     PQT.