Bút Ký Văn Học

        Ở trang này, tôi chủ yếu ghi lại những thu hoạch của tôi khi đọc những tác phẩm, chủ yếu là những áng văn nghị luận của người khác. Đó có thể chỉ là những cảm nhận ban đầu, còn đại lược và sơ sài, rất cần tiếp tục được đào sâu và mở rộng thêm. Vì thế, tôi xin được gọi là Bút ký văn học...  
                                                                                                                       PQT.                                                                              ẢNH HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP                                                                                              PQT và Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

    
                                                                                        PQT với Nhà thơ Bình Nguyên và các nhà văn Xứ Huế
                       

                                                                                            PQT với Nhà thơ Công Nam (Hải Phòng)                                                                                       PQT với Chủ tịch Hội VHNT Phú Thọ - Đỗ Dũng